شهر کبودرآهنگ

کبودرآهنگ
کَبودْراهَنگ که به شکل کَبودَرآهَنگ و کبوترآهنگ هم نوشته و تلفظ می شود، شهری است در استان همدان ایران. کبودرآهنگ مرکز بخش مرکزی شهرستان کبودرآهنگ است. تاریخ بنای شهر کبودرآهنگ طبق قرائن و شواهد موجود به بیش از چهارصد سال نمی رسد. کبودراهنگ مرکب از دو کلمه کبود و راهنگ است یا همچنان که در زبان ترکی همدان کورنگ تلفظ می شود، کلمه ای مرکب از گؤگ و راهنگ است. یکی از معانی کلمه گؤگ یا گؤی در زبان ترکی، کبود است. اتصاف راهنگ به کبود یا گؤگ به علت کثرت کبوترهای چاهی در این ناحیه است. لغتنامه دهخدا از قول آنندراج می نویسد: کبودرآهنگ نام یکی از قرای همدان است و طائفه جلیله حاجی لر قراقوزلو در آن متم...
ادامه مطلب