شاهرضا

امامزاده شاهرضا
امامزاده شاهرضا
امامزاده شاهرضا که در شمال شهرستان شهرضا قرار دارد به روایتی یکی از برادران امام رضا (ع) و بروایت دیگر یکی از سادات حسنی است و ساختمان آن در دوران سلطنت شاه اسماعیل صفوی ساخته شده است که در سال های اخیر بازسازی اساسی شده است. سال ها پیش امامزاده شاهرضا ساختمانی قدیمی و سنتی داشت. ورودی ساختمان مثل اغلب خانه های قدیمی دالان و راهروی سرپوشیده ای داشت که بازارچه ی کوچکی بود که حجره ها و مغازه های سنتی با درهای چوبی هلالی داشت و در مدخل بازارچه در هم سنگ آبی به سبک سنگ آب های مسجد امام اصفهان بود. بعد از اولین صحن امامزاده بود که معادل حیاط بیرونی خانه ها بود. گرداگرد این صحن اتاق هایی قرار داش...
ادامه مطلب