سیستان وبلوچستان

محرم در استان سیستان وبلوچستان
محرم در استان سیستان وبلوچستان
باز محرم با حال و هوای خاص خودش شهرهای مختلف استان سیستان و بلوچستان را دگرگون کرد و شور حسینی دل ها، کوچه ها و خیابان ها را فراگرفته است. تقویم تندتند ورق خورد و دوباره بە روزهای محرم رسیدیم، ایامی کە پس از گذشت قرن ها هنوز درس های بسیار زیاد و عمیقی را باید از آن بیاموزیم. روزهای اشک و آهی کە بە روال قبل، هر سال با آیین های خاصی در حضور باشکوه خیل عظیم مسلمانان در قالب عزاداری های ماه محرم همراه است. لباس های عزا، بیرق های مشکی، خیمه های افراشته، چشمهای بە ماتم نشسته و صدای طبل و سنج و زنجیر از جمله آیین های ماه محرم است کە با تفاوت هایی هر سال در سراسر ایران اسلامی با شور و حال خاص...
ادامه مطلب