سایت موزه ها

ابزارهای خدمات در گردشگری الکترونیکی
ابزارهای خدمات در گردشگری الکترونیکی
● سیستم RSS این سیستم به مردم اجازه می دهد تا از اخبار، وبلاگ ها یا دیگر اطلاعات لازم و مورد نیاز آگاهی یابند؛ بنابراین، نیازی نیست تا شخص، وب سایت خاصی را مطالعه و اطلاعات جدیدی را کسب کند؛ زیرا RSS این شرایط را برای کار به وجود می آورد. خوانندگان RSS قادر خواهند بود تا اطلاعات لازم را از کاربران اینترنتی کسب کنند و پیام مورد نیاز را به دست آورند. بسیاری از RSSهای آزاد نیز روی اینترنت قرار دارند؛ برای مثال می توان از، فیددمون، نیوزگیتر و روجو بر روی وب سایت google و my yahoo نام برد. ▪ تأثیر RSS بر نیازهای گردشگری سیستم RSS با حفظ زمان مورد نیاز کاربران، اطلاعات را برای آنها ذخیره می کنند...
ادامه مطلب