روستای گوجر همجوار با قلعه 400ساله

روستای گوجر همجوار با قلعه ۴۰۰ساله
گوجر (راور) بخاطر احترام مردمش به تاریخ میشناسند، روستایی از توابع بخش مرکزی شهرستان راور در استان کرمان که دارای قلعه ای 400ساله است و سالم بودن قلعه نشان دهنده این است که مردمش تاریخ گوجر را تاریخ اجدادی خود می دانند. روستای گوجر درمنطقه غنی راور قرار دارد دارای جمعیتی بالغ بر 1000 نفر ، شغل اصلی مردم روستای گوجر کشاورزی است و حاصل آن مناطق زیبای اطراف روستاست. در گذشته بعلت آب فروان راور قطب کشاورزی منطقه بوده است .در گوجر جو، گندم، ارزن، پنبه، ذرت، پسته و انارکاشت میشد ولی درحال حاضرا بعلت کم آب تنها پسته محصول کاشت روستای گوجر است. اکثر زنان این روستا به قالیبافی پر رنگ ولعاب کرمانی م...
ادامه مطلب