روستای گمبان

روستای گمبان
شایدبپرسید گمب چیه؟ به جمع شدن آب در یک گودال بصورت حرکت مانند گوراب که گوراب راکد بوده ولی گمب دایم در حال حرکت که چند گمب از گمبان جون میده برای شـــــــنا شاید بگید گمبان چیه؟ به مجموع چند گمب گمبان میگن(گمب سنگی،گمب علفی،گمب سیـاه،گمب شیـرین،گمب شـــور،گمب کــــــافر) گمبان؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ گمبان همینجاست:فارس،ارسنجان،شرق آباد گمبان در19کیلومتری جاده ی ارسنجان-آباده طشک و1کیلومتر بعد از روستای شرق آباد قرار دارد و بخشی از شهرستان ارسنجان است. گمبان تشکیل شده است از چند گمب به نام های گمب سنگی”گمب سیاه”گمب کافر”گمب شیرین”گمب شور”گمب علفی که به مجموع این گمبها گمبان می گویند. ...
ادامه مطلب