روستای گلدره

روستای گلدره
روستای گلدره یکی از روستاهای منطقه مهردشت می باشد. این روستا آخرین روستای این منطقه می باشد که از طرف غرب به روستای اشن و از شرق به روستای خیر آباد و از طرف جنوب به محدوده فریدن و از طرف شمال به محدوده روستای دماب محدود می باشد . وجه تسمیه : چرا این منطقه را گلدره نامیده اند. یکی از فرضیه های این است باشد با توجه به اینکه اطراف این روستا را کوه فرا گرفته است و بارندگی در آن بیشتر از مناطق دیگر مهردشت می باشد باعث شده این منطقه دارد دارای مراتع خوبی برای پروش دام باشد با وجود دام زیاد در این منطقه باعث شده است که دشمنانئ این حیوان اهلی نیز بیشتر باشد و دامداران به این منطقه گرگ دره گفته و...
ادامه مطلب