روستای گرمه

استخراج پول از معدن نمک
استخراج پول از معدن نمک
به صورت متواتر می خوانیم و می شنویم که گردشگری می تواند در راستای اشتغالزایی، یکی از بهترین و مهم ترین صنایع باشد؛ چراکه صنعتی رو به رشد است و مهم تر آنکه بیش از هر صنعت دیگری با محوریت نیروی انسانی پیش می رود. اما آفت اصلی در این شرایط آنجاست که همه جوامعی که توانایی پذیرش گردشگر را دارند، نتوانند از موهبت اشتغالزایی گردشگری بهره ببرند. یکی از دلایل آن می تواند عدم توزیع برابر فرصت های شغلی یا کسب وکارهای مرتبط و بیش از همه اینها، عدم توزیع برابر سرمایه های مادی باشد. از همین رو یکی از دغدغه های فعالان گردشگری آن است که با فراهم آوردن شرایط مناسب و نسبتا مطلوب برای سرمایه گذاران، آنها را ...
ادامه مطلب