روستای مرق

روستای مرق
روستای مرق زادگاه افضل الدین مرقی کاشانی )در42کیلومتری شمال کاشان ازتوابع استان اصفهان روستایی خوش آب وهوابامناظری بسیارزیباوچشم نوازوجودداردبنام مرق .مرق درلغتنامه دهخدابه معنای آوازکنیزکان گفته شده ،روستای مرق دردامنه کوه های سربه فلک کشیده کرکس قردارد،منطقه ای بکروزیبا،کوهستانی بامردمانی خونگرم وزحمتکش که بیشترآنهاکشاورزوکارگرهستندکه به شغل دامداری وکشاورزی وباغداری مشغول می باشند.دراین روستاضمن طبیعت بسیاردیدنی ومناظردلنوازاعم ازرودخانه ،چشمه ،باغات سرسبزوبقعه حکیم وادیب وفیلسوف فرزانه مرحوم باباافضل الدین مرقی کاشانی وجوددارد.آنچه ازنظرمحققان نزدیک به یقین می باشداین است که باباافضل درقرن...
ادامه مطلب