روستای مخروبه شاهکوه

روستای مخروبه شاهکوه
شاهکوه روستایی است کوهستانی واقع در البرز مرکزی که از شمال به گرگان و از جنوب شرقی به شاهرود و از جنوب غربی به دامغان می رسد و از نظر تقسیمات استانی در حوزه استان گلستان قرار می گیرد این روستا در ارتفاع 2000 متری دریا قرار دارد و با شهرهای گرگان و شاهرود ارتباط زمینی از طریق راه شوسه دارد.
ادامه مطلب