روستای ماهفرخان

روستای ماهفرخان
درروستاي ماهفرخان چهارطاقي بزرگي است كه ازسنگ وساروج ساخته شده است ودرميان باغات اناراين روستاجلوه زيبائي دارد 0 درزاويه شرقي وجنوبي درگاه ودرورودي ديده ميشود 0 دربرابردرگاه شرقي درزاويه غربي بنانيز درگاه ديگري واقع شده است درضلع شمالي بناديواري يك دست قرارداردوبه نظرميرسدازپشت به بناي ديگري كه اكنون كاملاً تخريب شده است وصل بوده است 0 دردرون چهارطاقي گنبدبا نيم دايره اي كم عمق وضربي هاي كوچك درچهارزاويه سقف تزيين شده است ازلحاظ سبك معماري وويژگي هاي بناميتوان اين بنارامتعلق به عصرساساني دانست. دیگر اثر تاریخی ماهفرخان قبور توده سنگی کوهنارو است که مربوط به دوره ی اشکانیان و ساسانیان است که د...
ادامه مطلب