رودخانه-قم-رود-خمین

رودخانه قم رود خمین
رودخانه قم رود از دامنه های شرقی رشته کوه های زاگرس سرچشمه گرفته و پس از طی مسیر در استان اصفهان، از ناحیه جنوبی وارد محدوده استان مرکزی شده و در راستای جنوب غربی به شمال شرقی، از محدوده شرقی استان مرکزی خارج و به دریاچه حوض سلطان در محدوده استان قم تخلیه می گردد. شاخه اصلی و پرآب این رودخانه را رودخانه خرقاب (که در بالادست به نام رودخانه دربند خوانده می شود)، تشکیل می دهد. رودخانه دربند در پایین دست سد مخزنی گلپایگان پس از دریافت جریان های سطحی شاخه خوانسار، به دشت گلپایگان وارد شده و در پایین دست دشت مذکور، رودخانه خرقاب را تشکیل داده که در راستای شمال به جنوب جریان می یابد. رودخانه خرقاب...
ادامه مطلب