رودخانه-سیرچ

رودخانه سیرچ شهداد
این رودخانه که در شهداد جریان دارد به سوی کویر لوت و روستاهای حاشیه آن جاری می شود. این رودخانه پرآب بوده و زیستگاه انواع آبزیان و پرندگان بومی می باشد. این رودخانه برای اهالی منطقه بسیار مهم می باشد و طی خشکسالی های اخیر، گاهاً کم آب و حتی خشک شده است.
ادامه مطلب