رودخانه-تار-دماوند

رودخانه تار دماوند
رودخانه تار با طول 13 کیلومتری یکی از رودهای دائمی استان تهران است که از 1 کیلومتری غرب دریاچه تار در 13 کیلومتری شرق دماوند سرچشمه می گیرد. این رود از دره میان کوه های قره داغ و میانرود در شمال و زرین کوه در جنوب، به سمت غرب روان می گردد. این رود از ریزابه های رودخانه دماوند است.
ادامه مطلب