تاریخچه یزد

استان یزد
استان یزد
موقعیت جغرافیایى و تقسیمات سیاسى استان استان یزد در مرکز ایران بین عرض هاى جغرافیایى 29 درجه و 48 دقیقه تا 33 درجه و 30 دقیقهٔ شمالى و طول جغرافیایى 52 درجه و 45 دقیقه تا 56 درجه و 30 دقیقهٔ شرقى از نصف النهار مبدأ قرار گرفته است. این استان از شمال و غرب به استان اصفهان، از شمال شرقى به استان خراسان، از جنوب غربى به استان فارس و از جنوب شرقى به استان کرمان محدود مى شود و به دلیل دور بودنش از سر حدات مرزى ایران، در طول تاریخ از بحران ها و فشارهاى فرهنگى و نژادى مصون مانده است. استان یزد در حدود 156‚72 کیلومترمربع وسعت دارد که تقریباً 4/37 درصد از وسعت کل خاک کشور را در بر مى گیرد. طبق آخرین ت...
ادامه مطلب