امیدیه

امیدیه
امیدیه
از تاریخ امیدیه منبع مکتوبی در دست نیست آن چه مشخص است آن است که امیدیه در ابعاد مختلف خود تحت تأثیر بندر ماه شهر بوده است و دلیل توجه به آن خدمات رسانی به بندرماه شهر به خصوص در مورد وسایل موتوری شرکت نفت بوده است. هم چنین استقرار امیدیه در سر راه اصلی بین شهرهای اهواز، بهبهان و بندر ماه شهر آن را از اهمیتی مضاعف برخوردار ساخته است. شهرستان امیدیه در گذشته ای نه چندان دور جزو بندر ماه شهر به حساب می آمده و در آخرین تقسیمات کشوری به صورت یک شهرستان مستقل در آمده است. امیدیه از نظر جغرافیایی در 49 درجه و 43 دقیقه ی درازای خاوری و 30 درجه و 45 دقیقه ی پهنای شمالی و در ارتفاع 30 متری از سطح دریا ...
ادامه مطلب