آسیاب های بادی نهبندان

آسیاب های بادی نهبندان
آسیاب های بادی نهبندان
بیشتر مردم ایران، تا همین صد سال پیش کشاورز بودند و خود ر ابا اقلیم گرم و کم آب ایران سازگار کرده بودند. آنها یاد گرفته بودند که از تمامی شرایط محیطی به نفع خود استفاده کنند. آسیاب های بادی نهبندان نمونه ای از استفاده حداکثری از منابع و نعمت های الهی است. آسیاب های بادی یا آسباد ها یکی از نمونه هایی است که گویای این است که بشر خودش را با شرایط محیطی خود وفق می دهد و حد اکثر استفاده را می نماید. منطقه سیستان و خراسان جنوبی محل وزش باد های 120 روزه سیستان است و یکی از بهترین مکان ها برای استفاده از انرژی باد می باشد. در مناطق مختلف این منطقه می توان آسباد ها را مشاهده کرد. عکس فوق مربوط به آس...
ادامه مطلب