آباده

آباده
آباده
شهرستان آباده یکی از شهرستان های استان فارس ایران است. مرکز این شهرستان، شهر آباده است. جمعیت کل این شهرستان بر طبق سرشماری سال 1385، برابر با 92952 نفر بوده است. آباده از نظر جمعیت یازدهمین شهر استان فارس است. آباده در بین چهار مرکز جمعیتی و فرهنگی شیراز، کرمان، یزد و اصفهان قرار گرفته و علت وجودی آن با توجه به موقعیت راه های ارتباطی منطقه قابل توجیه است. در دوره قاجاریه آباده منطقه بین راهی و محل استراحت کاروانیان بوده است. پیشینه آباده واژه ای است فارسی و معنی محل آباد را می رساند . مشخصات جغرافیایی مرکز این شهرستان آباده است که در 52 درجه و 38 دقیقه درازا و 31 درجه و 9 دقیقه...
ادامه مطلب