گردشگری پایدار

اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی
اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی
اثرات اثرات حضور گردشگران بر منابع زیست محیطی شامل متن گلچین شده زیر می باشد،امیدواریم بتوانید از این متن مختصر زیر استفاده نمایید. رسیدن به توسعه پایدار بستگی به ارکان اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و زیست محیطی در یک جامعه دارد و گردشگری به عنوان فعالیتی اثرگذار بر تمامی ارکان توسعه، بیش از گذشته و به طور قابل توجهی نیازمند مطالعه است. در این متن با بیان اجزاء مشترک مفهوم توسعه پایدار از دیدگاه های مختلف، به ویژگی های گردشگری پایدار پرداخته و به طور خاص، تبعات زیست محیطی فعالیت های گردشگری در محدوده ای مشخص (بخش طرقبه از شهرستان مشهد) مطرح شده است. این مطالعه نشان می دهد که روند کنونی بهره برد...
ادامه مطلب