گردشگری ساحلی

گردشگران ساحلی و حفاظت از محیط زیست
در سال های اخیر یکی از دلایل بروز مشکلات محیط زیستی، استفاده های انسانی در قالب فعالیت های طبیعت گردی است. امروزه، رفتار دوستانه با طبیعت به عنوان راهکاری برای گردشگری طبیعت پایدار مورد توجه است، از آنجا که گردشگری غالب در استان های مجاور دریا در ایران، گردشگری ساحلی است این یادداشت سعی در بررسی و واکاوی رفتارهای محیط زیستی گردشگران ساحلی دارد. به نظر می آید که گردشگران ساحلی که نگرش محیط زیستی بالاتری دارند، رفتارهای محیط زیستی بیشتری نشان می دهند. از سوی دیگر نگرانی، ارزش و دانش محیط زیستی، با نگرش محیط زیستی رابطه دارد. در سال های اخیر مشکلات محیط زیستی به دلایل و اشکال مختلفی (مانند گرمای...
ادامه مطلب
اندازه گیری و عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط
هدف از پژوهش حاضر، برآورد تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی و بررسی عوامل موثر بر آن است. سوالات این تحقیق، عبارتند از: الف- آیا گردشگران ساحلی تمایل به پرداخت دارند؟ ب- عوامل موثر بر تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی کدامند؟ برای پاسخ به سوال اول، تعداد 1100 پرسشنامه در سال 1389 میان گردشگران ساحلی نوار ساحلی استان مازندران توزیع شد و با به کارگیری روش ارزش گذاری مشروط، تمایل به پرداخت گردشگران ساحلی برآورد گردید. برای پاسخ به سوال دوم، با استفاده از نتایج برآورد، میزان تمایل به پرداخت و با به کارگیری مدل لجیت، عوامل موثر بر تمایل به پرداخت برای گردشگری ساحلی برآورد و بررسی شد. بر اساس محاسبات انج...
ادامه مطلب