گردشگری در قرآن

گردشگری در قرآن
یکی از واژه هایی که در رابطه با گردشگر ی و جهان گردی در قرآن مطرح شده است, واژه (سیاحت) است. این کلمه با سایر اشکال آن در چند جای قرآن به چشم می خورد. قرآن, کتابی است جامع و فراگیر که به عنوان منبع بنیادی و اساسی در فهم و دست یابی به احکام شرعی, سخن نخستین را می زند. هر پژوهشگری از هر زاویه و افقی به این گنجینه خداوند بنگرد به مقصود و مطلوب مورد نظر خویش دست می یابد. فقه پژوهان, مفسران, تاریخ نگاران, و… از دیرباز گمشده خود را در قرآن می جسته اند و از آن مدد می گرفته اند. موضوع این نوشتار نیز, از پدیده هایی است که هر چند به این شکل و شیوه نوپیدا و نو ظهور است, لکن می توان برای دستیابی به قواع...
ادامه مطلب