کتل بندان

کتل بندان
کتل بندان یکی از رسوم مردم چهار محال و بختیاری می باشد مردم بختیاری برای عزاداری بیش از عروسی اهمیت قائل هستند . ممکن است عروسی آنان در صورتی که خانواده عروس و داماد فقیر باشند چندان جالب نباشد و زرق و برق عروسیهای مجلل را نداشته باشد . اما غیرممکن است که عزا داری را به طور کامل انجام ندهند و هزینه زیادی را متحمل نشوند . چنانکه متوفی جوان باشد اقوام و نزدیکان او اسبی را که معمولا باید سیاه بوده و خال سفیدی بر پیشانی داشته باشد زین کرده و پارچه های سیاه نیز جلو سینه و اطراف زین می اویزند . به طوری که اسب کاملا سیاه پوش شود ، آن گاه لباسهای متوفی و همچنین اگر سلاحی از قبیل تفنگ یا شمشیر داشته با...
ادامه مطلب