کبوتر خانه

کبوتر خانه
گلپایگان براستی دیدنی است، این شهر در میان دشتی که از همه سو به کوههایی بلند منتهی می گردد قرار دارد. تمامی دشت از درختان پوشیده شده است، در میان باغات، کفترخانه (کبوترخانه) های متعددی وجود دارد. کبوتر خانه ها، بناهای خشتی بزرگی هستند که توسط کشاورزان بنا می شده اند. این بناها دارای تیرهای چوبی متعدد در ناحیه فوقانی و شبکه لانه زنبوری و متخلخلی در بخش داخلی خود هستند که مکان مناسبی برای زندگی کبوتران است. کبوترها برای تغذیه از آفات مزارع استفاده می کرده اند و فضولات آنها نیز بعنوان کود در مزارع کاربرد داشته است.. نمای داخلی کبوترخانه همچنین کشاورزان برای تغذیه خود نیز از تخم کبوترها استف...
ادامه مطلب