کبوترخانه

کبوترخانه
کبوترخانه ها یا کفترخانه های ساختمان هایی کهن هستند که معمولا‍ْ به شکل استوانه ساخته می شده اند و برای گردآوری کود کبوتر ها و دیگر پرندگان جهت مصارف کشاورزی ساخته می شده است . ساخت چنین بناهایی در اصفهان و یزد و آن پیرامون ها معمول بوده است . کبوتر خانه های کوچک و بزرگ ایران به حسب اندازه میان هزار تا 40 هزار کبوتر را در خود جای می دهند . شاردن جهانگرد فرانسوی که در روزگار صفوی از ایران دیدن کرده است می نویسد : ” به باور من ایران کشوری است که بهترین کبوترخانه های جهان در آنجا ساخته می شود … این کبوترخانه های عظیم ، شش بار بزرگ تر از بزرگ ترین پرورشگاه های پرندگان ماست . در پیرامون اصفهان...
ادامه مطلب