کبابی عمو حسین بندرعباس

کبابی عمو حسین بندرعباس
یکی از قدیمیترین و بهترین رستورانهای بندرعباس می باشد . آدرس : هرمزگان – بندرعباس بلوار امام
ادامه مطلب