کاخ ساسانی سروستان؛ کاخ سلطنتی بهرام گور

کاخ ساسانی سروستان؛ کاخ سلطنتی بهرام گور
مجموعه کاخ ساسانی سروستان در استان فارس و در 9 کیلومتری جنوب شهر سروستان در شهرستان سروستان و محله تزنگ قرار داشته و کل مجموعه 25 هکتار وسعت دارد. این کاخ در زمان بهرام گور ساسانی ساخته شده که بوسیله مهر نرسی وزیر معروف او که صدرات یزدگرد اول و یزدگرد دوم را نیز عهده دار بوده ساخته شده است. کاخ ساسانی از سنگ و گچ ساخته شده و ایوانی مربع شکل بخش مرکزی آن را تشکیل می دهد که دارای 13 متر طول و عرض، و 18 متر ارتفاع دارد. همچنین در مرکز و حیاط دارای گنبدی می باشد. کاخ ساسانی همانند کاخ فیروزآباد و کوچکتر از آن است و طاق های گنبدی آن با آجر زده شده است. این بنا که از با شکوه ترین کاخ های عهد ساسا...
ادامه مطلب