چابهار

پایانه مسافربری چابهار
توضیح در مورد ترمینال امکانات ترمینال شهر فروشگاه مواد غذایی سرویس بهداشتی تلفن همگانی نمازخانه استراحت گاه رانندگان رستوران تعاونی های مسافربری نام تعاونی شماره تلفن ایران پیما پایانه شهر (تعاونی 1) 054-35333390 پیک معتمد پایانه شهر (تعاونی 2) - سفر سیر آسیا پایانه شهر (تعاونی 3) - میهن نور پایانه شهر (تعاونی 4) - کیان سفر پاسارگاد پایانه شهر (تعاونی 5) - ایمن سفر پایانه شهر (تعاونی 6) - عدل پایانه شهر (تعاونی 7) - لوان نور پایانه شهر (تعاونی 8) - راه پیما پایانه شهر (تعاونی 9) - تک سفر ...
ادامه مطلب
ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی، مطالعه موردی: منطقه چابهار
ارزیابی کیفیت مدیریت مقصد گردشگری از دیدگاه مزیت رقابتی، مطالعه موردی: منطقه چابهار
امروزه مدیریت در تمامی عرصه ها و فعالیت های اقتصادی و اجتماعی، لازم و ضروری بوده و عنصری اجتناب ناپذیر در پیشبرد امور است. مدیریت مقصد، به عنوان یکی از مهم ترین عناصر در عرصه فعالیت های گردشگری، ایفا کننده نقشی اساسی در دستیابی به توسعه و کسب اهداف در صنعت گردشگری است. این عنصر، به عنوان عاملی تعیین کننده در میزان رقابت پذیری مقصدهای گردشگری، برای حفظ و پایداری منابع مختلف اجتماعی- فرهنگی، زیست محیطی و اقتصادی مقصد، عهده دار وظایف مهمی است. هدف از تحقیق حاضر، بررسی کیفیت مدیریت مقصد به عنوان عاملی برای کسب مزیت رقابتی، در منطقه چابهار است. این پژوهش، به صورت پیمایشی و با ابزار پرسشنامه در باز...
ادامه مطلب