پیش خرید گردشگری

مالکیت زمانی پیش خرید گردشگری
گروه گردشگری، فاطمه باباخانی: در سال 1980 و در سال های آغازین مالکیت زمانی برای استفاده از تجهیزات و امکانات گردشگری، تنها 506 پروژه در این حوزه وجود داشت، بیست و سه سال بعد تعداد این پرو ژه ها با بیش از 10 برابر افزایش به 5 هزار و 791 پروژه رسید. چنانچه روند رشد را در بدبینانه ترین حالت به شکل ثابت و مشابه سال های گذشته در نظر بگیریم، در حال حاضر پروژه های مرتبط با حوزه مالکیت زمانی نزدیک به 30 هزار پروژه در سراسر جهان رسیده است. با این حال سهم کشورها در پروژه های مالکیت زمانی یکسان نیست؛ آمریکای شمالی به تنهایی نزدیک به 31 درصد پروژه های این عرصه را در اختیار دارد و پس از آن اروپا با 25 درصد...
ادامه مطلب