پل طبیعت

گنبد مینا ؛ بزگترین آسمان نما درایران و خاورمیانه
گنبد مینا در سال 1393 بمنظور شبیه سازی آسمان شب یا کهکشان ساخته شد که در آن به صورت سه بعدی فیلم هایی با موضوعات نجومی به نمایش در می آید. این گنبد آبی رنگ را یک آسمان نما یا پلانتاریوم می گویند. گنبد مینا بزرگترین آسمان نمای ایران و خاورمیانه در حال حاضر می باشد. در حال حاضر با این همه هیاهو و آلودگی شهر تهران که باعث شده نتوان ساعتی به آسمان نگاه کرد، چنین بنایی به منظور جدا کردن ما از زندگی پر هیاهوی شهری ساخته شده است، تا برای ساعتی هم شده بر روی صندلی نشسته و دیدن زیبایی های آسمان لذت ببریم و کهکشان ها و ستاره ها را از نزدیک ببینیم و از دیدن آنها لذت ببریم. راه دسترسی به گنبد مینا ...
ادامه مطلب