مهمان

لطفا میهمان نواز باشید!
روزنامه دنیای اقتصاد – مترجم: مهدی نیکوئی – به جرات می توان ادعا کرد ساکنان بسیاری از مقاصد گردشگری موفق از میهمان نوازترین مردمان هستند. هر چند که برای همه مقاصد داشتن ساکنان و کارکنان میهمان نواز ممکن است، اما در تئوری محال است که تمامی آنها یا تقریبا تمامی آنها میهمان نواز باشند. از این رو تنها بخشی از مقاصد هستند که می توانند به میهمان پذیر بودن شهره باشند. با این شرایط مقاصدی که در آن مساعدت و روحیه میهمان نوازی غالب باشد، توان رقابتی آنها به صورت چشمگیری افزایش می یابد. میهمان نوازی و رفتار کارکنان بخش گردشگری و به ویژه هتلداری سهم مهمی در تجربه کلی خدماتی دارد که گردشگران تجربه می کنند...
ادامه مطلب