مقصد گردشگری

گردشگری ، تشنه دانش و مهارت
مترجم: مهدی نیکوئی کارشنــاسان در مورد 6 عاملــی که شکل دهنده مزایای نسبی یک مقصد است، به تفصیل صحبت کرده اند. این عوامل یا منابع موهبتی شامل منابع انسانی، منابع فیزیکی، منابع دانشی، منابع سرمایه ای، زیرساخت ها و روبناهای گردشگری و همچنین منابع تاریخی و فرهنگی می شوند. در اینجا قصد داریم درمورد منابع دانشی و سرمایه انسانی صحبت کنیم که می توانند برای پشتیبانی توسعه صنعت توریسم به کار گرفته شوند. منابع انسانی باید به نیازهای یک مقصد گردشگری که معمولا بسیار متنوع است، پاسخ دهد. متاسفانه، به رغم نقش پررنگی که منابع انسانی می تواند در تسهیل توسعه توریسم داشته باشد، اهمیت آن نادیده یا دست کم گرف...
ادامه مطلب
رقابت پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن
مترجم: مهدی نیکوئی* صاحب نظران بسیاری به چارچوب رقابت پذیری مقاصد و نحوه تکامل آن که از اواسط قرن بیستم میلادی تحت تاثیر توریسم انبوه بوده، توجه می کنند. تمایل آنها به شناخت ابعاد مختلف ماهیت بنیادین محیط رقابتی و عملکردی است که توریسم باید به عنوان یک بخش اقتصادی داشته باشد. مشاهدات نشان می دهد که به دلیل آنکه طی 6 دهه گذشته ابعاد مختلف رقابت پذیری مقاصد تغییر کرده، ماهیت رقابت پذیری نیز به نحو عمده ای تکامل یافته و دستخوش تحول شده است. اکنون و در اوایل هزاره سوم، ماهیت رقابت پذیری نسبت به قبل و مثلا پیدایش هواپیما بسیار تغییر کرده است. از این رو لازم است که پیش از پرداختن به توسعه یک مدل ...
ادامه مطلب