مجموعه سلطنتی پاسارگاد فارس

مجموعه سلطنتی پاسارگاد فارس
مجموعه سلطنتی پاسارگاد فارس
در مجموعه سلطنتی پاسارگاد قسمت‌هایی از 3 جرز سنگی باقی ‌مانده است که بر بلندای جرز جنوبی یکی از کهن‌ترین سنگ نبشته‌های میخی بر آن حک شده‌ است. این سنگ نبشته به 3 زبان پارسی باستان، عیلامی و بابلی نوشته شده است و متن آن چنین است: «آدم کوروش خشایثی یه هخامنشی یه» و «من کوروش شاه هخامنشی ام» موقعیت حغرافیایی مجموعه سلطنتی پاسارگاد مجموعه سلطنتی پاسارگاد در مرکز پاسارگاد قرار دارد و از تعدادی کاخ تشکیل شده که در اصل در محدوده مجموعهٔ باغ‌ها (معروف به «چهار باغ») قرار دارند و بدنهٔ اصلی این کاخ‌ها از سالن‌های ستون‌‌دار تشکیل شده است. تالار عمومی کاخ S حدوداً در سال 539 پیش از میلاد ساخته شد...
ادامه مطلب