لباس محلی یزد

لباس محلی یزد
پوشاک مردم استان یزد در حال حاضر بیشتر همانند لباس های مردم شهرها و روستاهای دیگر ایران است ولی هنوز اهالی بعضی از روستاها، پوشاک سنتی خود را می پوشند. بانوان شلواری بلند و پیراهنی که تا قوزک پا را می پوشاند، پوشیده و چارقدی نیز به سر می اندازند. مردان نیز لباس معمولی می پوشند. امروزه زرتشتیان که بیشتر آنان در شهر یزد زندگی می کنند مانند دیگر شهرنشینان، تابع پوشاک معمول روز هستند و بیشتر در مراسم رسمی و نیایش از پوشاک سنتی خود استفاده می کنند. لباس سنتی بانوان زرتشتی در یزد در حدود 50 سال پیش لباس مردم یک ناحیه خاصی از ایران بوده است که احتمالاً مربوط به اصفهان یا خراسان می شده است. آنچه در...
ادامه مطلب