قلعه منوجان؛ یادگاری از دوران ساسانیان در کرمان

قلعه منوجان؛ یادگاری از دوران ساسانیان در کرمان
قلعه منوجان یادگاری است از عهد ساسانیان و به پندار بسیاری معمار ارگ بم معمار این قلعه نیز بوده است. کرمان و حوزه تاریخی آن ممتازترین منطقه باستان شناختی ایران است وجود اتلال و قلاع و ژل و بناهای تاریخی بسیار جلوه ای وصف ناشدنی به آن ارزانی داشته است. یکی از زیباترین قلاع باستانی ایران منوجان است که در این حوزه تاریخی- باستانی قرار دارد. م‍ن‍وج‍‍ان در ف‍‍اص‍ل‍ه 400 کی‍ل‍وم‍ت‍ری ج‍ن‍وب غربی ک‍رم‍‍ان ق‍ر ار گ‍رف‍ت‍ه و در دشتی گرم و مرطوب و نسبتا وسیع واقع شده است. این شهرستان در ارتفاع 342 متر از سطح دریا قرار دارد. قلعه منوجان هرچند توجه درخوری بدان نشده است این بنای دوره اسلامی و یکی از آثار شگ...
ادامه مطلب