غار افوس اصفهان

غار افوس اصفهان
غار افوس در دامنه یکی از دره های رشته کوه قبله کوه در غرب روستای افوس قرار دارد. رشته کوه قبله کوه در غرب افوس کشیده شده و چاه غار در دامنه یکی از درههای آن که دارای معدن خاک رس است، قرار دارد. برای رسیدن به دهانه چاه، یک ساعت کوه پیمایی نیاز است. اگر از شهرستان داران به سمت الیگودرز حرکت کنیم بعد از طی 28 کیلومتر به میاندشت میرسیم. حدود 1 کیلومتری میاندشت راهی از سمت چپ جاده جدا میشود که پس از 9 کیلومتر ما را به روستای افوس می رساند. معماری غار افوس دهانه غار افوس از دو چاه دوقلو تشکیل شده که یکی از آن ها بعد از حدود 6 متر به چاه بزرگ می پیوندد. این چاه بزرگ تا عمق 12 متر ادامه می یاب...
ادامه مطلب