غار افغان

غار افغان
این غار در فاصلة 50 کیلومتری جنوب مبارکه وقع شده است. قطر دهانة غار افغان، که همانند قیف است، حدود 5 متر و گودی آن در حدود 3 متر است. قطر انتهای قیف کمتر از یک متر است، که به یک چاه باریک 6 متری امتداد می یابد و در انتها به کف غار می رسد. به علت ریزشی بودن بدنة غار، در موقع بازدید از آن، استفاده از وسایلی همچون طناب و کلاه ایمنی ضروری است.  
ادامه مطلب