غار اشکفت سلیمان

غار اشکفت سلیمان
غار یا اشکفت سلیمان در فاصلة 3 کیلومتری جنوب غربی شهر ایذة کنونی، در انتهای دره ای واقع شده است. اشکفت سلیمان محوطه ای وسیع است که در درون صخرة طبیعی کوه به صورت سرپناهی با آثار آبرفتی و یک چشمه آب شیرین گوارا (که از درون غاری کوچک و باریک بیرون می آید) پدید آمده است. روبروی مجموعة اشکفت سلیمان و در منتهی الیه کوهی، دو نقش نیم رخ برجسته که در درون دو چهارگوش مقعر حجاری شده اند، وجود دارد. نقش اول مرکب از تصویر سه شخص است که پشت سر هم در یک ردیف ایستاده اند. آتشدانی فروزان در جلوی آن هاست که بلندی آن تا زانوان آن ها می رسد. در لوحة دوم که با فاصلة چند متر از لوحة اول و بر سطح سنگی دیگر حجاری ش...
ادامه مطلب