غار آسیلی اراک

غار آسیلی اراک
غار آسیلی در 5 کیلومتری غرب روستای انجدان و 40 کیلومتری اراک در استان مرکزی قرار دارد. ویژگی های غار آسیلی ورودی این غار دو دریچه دایره شکل است. ابعاد دریچه سمت راست 80 سانتی متر عرض و 90 سانتی متر ارتفاع و ابعاد دریچه سمت چپ 1 متر عرض و 90 سانتی متر ارتفاع می باشد. میان این دو دریچه ستونی به محیط یک متر قرار گرفته که رابط میان تالار اول غار و محیط خارج غار است. مسیر غار تا انتها با شیب تندی پایین می رود و برای عبور به قسمت انتهای غار باید به صورت خزیده از میان شکافی که در سمت راست و روی حفره مسدودی قرار دارد، گذشت. در داخل این غار حوضچه هایی قرار دارد که دیواره آن ها از مواد آهکی و...
ادامه مطلب