رودخانه چترود

رودخانه چترود
رودخانه چترود این رودخانه از کوه های ستکو،هنگر و تاک سفید واقع در 17 کیلومتری شرق چترود با شاخه های متعدد سرچشمه می گیرد و به طرف غرب در میان دره های جریان می یابد. رودخانه مذکور در 6 کیلومتری شرق چترود از نواحی کوهستانی خارج شده و چندین سیل و شاخه تقسیم می شود. شاخه های اصلی و سیل ها پس از عبور از شمال شهر چترود به دشت کاظم آباد وارد شده و بعد از آن به رودخانه شور می ریزد. این رودخانه در نواحی کوهستانی دارای جریان دایمی و در نواحی دشتی دارای جریان فصلی است.رودخانه دهنه هیزمی این رودخانه از کوه های خال خسرو ،چهل دختر و کوهان ، واقع در 12 کیلومتری شمال شرق شهر چترود سرچشمه می گیرد. رودخان...
ادامه مطلب