رودخانه قره چای

رودخانه قره چای
رودخانه قره چای* یکی از رودخانه های بزرگ و دائمی استان مرکزی است که از ارتفاعات استان همدان سرچشمه می گیرد. این رود با طول 540 کیلومتر و با جهت غربی- شرقی به مسیر خود به سمت شرق استان مرکزی ادامه می دهد و در نهایت به دریاچه نمک در استان قم می ریزد. وسعت حوضه آبریز رودخانه قره چای حدود 23921 کیلومتر مربع می باشد. رودخانه قره چای از دو رود تشکیل شده است. این رودها در محل پل دوآب به یکدیگر متصل شده و رود واحدی را به نام «چرّا» یا «شرا» تشکیل می دهند. رود چرا در ابتدای مسیر خود به دلیل عبور از روستای اسکان، به سراب اسکان نیز شهرت دارد. رود شرا پس از عبور از منطقه و سیراب نمودن زمین های کشاورزی ...
ادامه مطلب