رقابت پذیری مقاصد توریستی

رقابت پذیری مقاصد توریستی ، ماهیت و تکامل آن
مترجم: مهدی نیکوئی* صاحب نظران بسیاری به چارچوب رقابت پذیری مقاصد و نحوه تکامل آن که از اواسط قرن بیستم میلادی تحت تاثیر توریسم انبوه بوده، توجه می کنند. تمایل آنها به شناخت ابعاد مختلف ماهیت بنیادین محیط رقابتی و عملکردی است که توریسم باید به عنوان یک بخش اقتصادی داشته باشد. مشاهدات نشان می دهد که به دلیل آنکه طی 6 دهه گذشته ابعاد مختلف رقابت پذیری مقاصد تغییر کرده، ماهیت رقابت پذیری نیز به نحو عمده ای تکامل یافته و دستخوش تحول شده است. اکنون و در اوایل هزاره سوم، ماهیت رقابت پذیری نسبت به قبل و مثلا پیدایش هواپیما بسیار تغییر کرده است. از این رو لازم است که پیش از پرداختن به توسعه یک مدل ...
ادامه مطلب