دیزج دیز

دیزج دیز
شهر دیزج دیز واقع در 9کیلومتری خوی با وسعت 236/8 هکتار محدوده قانونی شهر که تعداد خانوار آن بیش از 1700 و جمعیت ان تا سال 1384حدود 8500نفر گزارش شده است. مردمان آن بیشتر به کار زراعت ، دامداری و نیز قالیبافی مشغول وامرار معاش میکنند.چیزی که زجرآور است اینست که هیچ اطلاعاتی از آن ؛ درجائی ثبت نگردیده است و تنها در تقسیمات کشوری و در موقعیت جغرافیائی شهرستان خوی فقط اسمی از دهستان قره سو در بخش دهستانها میبینیم. شهر دیزجدیز تا قبل از سال 88 روستایی بود از توابع دهستان قره سو بخش مرکزی شهرستان خوی که با ابلاغیه شماره166177/ت38077ک به تاریخ 12/10/1386 معاون اول رئیس جمهور، مقدمات تبدیل آن به...
ادامه مطلب