دیدنیهای چلدختر

گورستان چشمک
در پشت تنگه «چشمک» و در محلی به نام «می چاکو» گورستانی از عهد اشکانیان باقی مانده که 3000 متر مربع وسعت دارد. این گورستان در نزدیکی تپه ای قرار دارد و فاصله گورها از یک یگر چهار یا پنج متر است.گورها در چند ردیف در جهت شمالی- جنوبی کنده شده اند. هر قبر 5/4 تا 5 متر طول و 5/1 متر پهنا دارد و با سنگ هایی به طول 5/1 متر و عرض 80 سانتی متر تاق بندی شده اند به طوری که سر سنگ ها را به شکل عدد هشت به هم تیکه داده اند. این گورستان برای یافتن گنج، حفاری و در هم ریخته شده و اکنون به جز چند قبر غارت شده، اثری از آن باقی نمانده است. روی تپه، سفال های منقوش نیز یافت شده است، سفال های مکشوفه از گورها به دوره...
ادامه مطلب