دیدنیهای ممسنی فارس

گوردخمه داودختر ( دی و دور )
در فهلیان،ممسنی فارس،در کوه اونری،در آن سوی تنگ شیر،یک اثرتاریخی و باستانی در بدنه ی بلند کوه ،خود را به عنوان یک گور صخره ای به نام داودختر به معنی مادرو دختر،نشان میدهد.این اثر را لویی واندنبرگ در ارتفاع 300 متری و سراورل استین آن را در ارتفاع 50 متری نوشته اند. دو جفت نیم ستون در هر طرف ورودی این گوردخمه تراشیده شده است.در زیر جلو قبریک دیوار صاف عمودی به ارتفاع 3متر بریده شده است.طول آن 5.40 متر است.در پای نمای گوردخمه،کفی به عرض 1.20 متر و بلافاصله زیرنمای ورودی پله ای به عرض 60 سانتی مترو بلندی 30 سانتی متر قرار دارد .از اینجا یک رواق به عرض 133 سانتی متر به داخل ورودی گور راه می یابد...
ادامه مطلب