دیدنیهای جلگه سنخواست

رباط قلی
در فاصله 4 کیلومتری جاده آسفالته سنخواست. شوقان آثار کاروانسرای با شکوهی مشاهده می شود که یادگاری از راه ارتباطی معتبر بین خراسان استرآباد می باشد. ساخت این کاروانسرا را به امیر علیشیر نوائی وزیر سلطان حسن بایقرا نسبت می دهند (کلنل ییت سفر نامه خراسان و سیستان صفحه 359). ناصرالدین شاه ساخت بنا را به زمان تیموریان و یا صفویان نسبت می دهد. در سفرنامه مک گریگور، از این رباط به نام رباط شاه یا شاه عباس نام برده شده است. محمد حسن خان صنیع الدوله ( اعتمادالسلطنه ) در صفحات 124و 125 مطلع الشمس در خصوص این رباط می نویسد: یکی از قرای سنخواست ده قلی است واقع در دامنه کوه موسوم به همین اسم که قسمتی...
ادامه مطلب