دیدنیهای-تربت-جام

گنبد خانه
به استناد متون کهن تاریخی و بررسی های انجام شده گنبد خانه پیش از ابنیه دیگر توسط اعقاب سلطان سنجر سلجوقی به سال 633 ه.ق پایه ریزی شد و به همت غیاث الدین محمد ابوبکر کرت (متوفی 643 ه.ق)توسعه یافت. فضای داخلی گنبد خانه با نقاشی های رنگارنگ و زیبا روی گچ زینت یافته و تاریخ 763 و771 ه.ق بر انتهای کتیبه ها حکایت از مرمت و بازسازی بنا دارد. ساختار معماری گنبد خانه یادآور طرح مقبره سلطان سنجر در مرو است.گنبد بنا نیز با تلفیقی موزون از سه کنج و چهار تاقنمای هشت ضلعی ایجاد شده که سطح زرین آن با تزئینات کاربندی پوشش یافته است.  
ادامه مطلب
دروازه ارغوان شاه و دژ تسخیرناپذیرکلات
دروازه ارغوان شاه، ورودی اصلی دژکلات می باشد که در سمت غرب آن قرار دارد. به دلیل جایگاه مهمی که در کلات داشته تاسیسات و استحکامات دفاعی در آن ایجاد شده است. از بقایای دروازه ارغوان شاه شالوده ی دیوارهایی از ساروج و سنگ و برج دیده بانی در کنار یک مجموعه معماری خشت و گلی دیده می شود. براساس شواهد موجود این دروازه ارغوان شاه مربوط به دوره ایلخانی بوده که در زمان نادرشاه افشار مرمت شده است. شهرستان کلات در خراسان رضوی از شرق و شمال به کشور ترکمنستان، از غرب به شهرستان های مشهد و چناران و از جنوب به سرخس محدود شده است.شهرستان کلات از دژهای تسخیرناپذیری است که تیمور با 14 بار لشکرکشی در برابر آن ...
ادامه مطلب