دژ گردکوه دامغان؛ محل حصر پسر اسفندیار

دژ گردکوه دامغان؛ محل حصر پسر اسفندیار
دژ گردکوه دامغان؛ محلی که در شاهنامه از آن به عنوان محل حصر پسر اسفندیار یاد شده است. نمای خارجی دژ گردکوه در اطراف پایه کوهی که دژ بر آن بنا شده مسکون بوده است و شاید بعضی از ارباب و حرف دژنشینان در این قسمت زندگی می کردند و این محوطه دارای حصاری بوده به طول یک فرسخ که هنوز هم آثار آن بر جاست. معماری دژ گردکوه بنای داخلی این دژ کوهستانی دارای اطاق های متعدد و انبارهای برای ذخیره خوارو بار و اسلحه بنا شده است. از لحاظ آب رسانی به قلعه یا همان دژ گردکوه توسط جوی بوده که از چشمه فیخار با ظرافت خاصی به بالای کوه هدایت می کردند. یکی از راه های زود تسلیم شدن در برابر دشمن بستن همین آب یا نر...
ادامه مطلب