دستگرد

دستگرد
موقعیت جغرافیایی شهر دستگرد در فاصله 15 کیلومتری شمال شهر تاریخی اصفهان واقع شده است. طول شرقی آن 51 درجه و 44 دقیقه و عرض شمالی آن 40 درجه و 40 دقیقه می باشد جمعیت و مساحت جمعیت شهر در سال 1385 معادل 15524 نفر شامل 7960 نفر مرد و 7564 نفر زن در 4128 خانوار بوده است. عمده مهاجرت شهروندان دستگرد از نوع مهاجرت فصلی است که به منظور کسب درآمد در بخش کشاورزی در مناطق جنوب کشور انجام می گیرد. آب و هوا و وضعیت اقلیمی به طور متوشط گرمای هوای دستگرد تابشتان در گرمترین ماه 29 درجه شانتیگراد و در سردترین ماه 46/2 درجه سانتیگراد ذکر شده است. پر باران ترین ماه های سال آذر ، دی ، فروردن وک...
ادامه مطلب
امامزاده دستگرد
امامزاده دستگرد
امامزاده دستگرد یکی از زیارتگاه های مهم منطقه است که بنای آن را می توان به دوران صفویه نسبت داد . این بنا شامل سردری بلند ، جلوخانی وسیع ، دهلیزی با غرفه هایمتعدد ، مسجدی با شبستان ستوندار از سنگ تراشیده شده و سقف آجری است . بقعه امامزاده با طرح هشت ضلعی و از آجر ساخته شده و دارای گنبدی بلند و دوپوش است . برروی در ورودی ضریح اشعاری درباره شخصیت و اهمیت این امامزاده نوشته شده است . این امامزاده دستگرد بنا در دوران سلطنت مظفرالدین شاه، توسط شخصی به نام محمود خان ملقب به خان باباخانریاحی تعمیر شده است . در این مجموعه چند آسیاب و یک عصاره خانه وجود داشته که ازبین رفته اند ، علاوه بر این وجود غر...
ادامه مطلب