دریاچه-سد-دریوک-چالوس

دریاچه سد دریوک چالوس
دریاچه سد دریوک با مساحتی در حدود یک هکتار، روبروی دره ولی آباد هزارچم و در دامنه کوه دال کمر در شهرستان چالوس قرار گرفته است. این دریاچه آب شیرین حدود 5 متر عمق دارد و توسط مراتع و مرغزار احاطه شده و به همین جهت زیستگاه پرندگان بومی و جانوران وحشی است. در ما ه های زمستان نیز پرندگان مهاجری مانند غاز و مرغابی در اطراف آن مشاهده می شود. این دریاچه دارای راه های دسترسی مناسب و محوطه های اتراق بوده و به جهت برخورداری از چشم اندازهای طبیعی، مرغزارهای وسیع و استفاده های طبی، مورد توجه دوستداران طبیعت می باشد.
ادامه مطلب