دروازه ارغوان شاه و دژ تسخیرناپذیرکلات

دروازه ارغوان شاه و دژ تسخیرناپذیرکلات
دروازه ارغوان شاه، ورودی اصلی دژکلات می باشد که در سمت غرب آن قرار دارد. به دلیل جایگاه مهمی که در کلات داشته تاسیسات و استحکامات دفاعی در آن ایجاد شده است. از بقایای دروازه ارغوان شاه شالوده ی دیوارهایی از ساروج و سنگ و برج دیده بانی در کنار یک مجموعه معماری خشت و گلی دیده می شود. براساس شواهد موجود این دروازه ارغوان شاه مربوط به دوره ایلخانی بوده که در زمان نادرشاه افشار مرمت شده است. شهرستان کلات در خراسان رضوی از شرق و شمال به کشور ترکمنستان، از غرب به شهرستان های مشهد و چناران و از جنوب به سرخس محدود شده است.شهرستان کلات از دژهای تسخیرناپذیری است که تیمور با 14 بار لشکرکشی در برابر آن ...
ادامه مطلب